Menu Close

DARBŲ PARODOS-KONKURSO „GERŲ DARBŲ ADVENTO KALENDORIUS DELNUOSE“ NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus 2021 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V1-104

RESPUBLIKINIO MOKINIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS-KONKURSO „GERŲ DARBŲ ADVENTO KALENDORIUS DELNUOSE“ NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 1. Respublikinio mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Gerų darbų Advento kalendorius delnuose“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja parodos-konkurso tikslą, uždavinius, dalyvius, darbų pateikimo ir organizavimo tvarką.
 2. Konkursą organizuoja Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla (toliau – Organizatorius).
 1. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

 1. Konkurso tikslai:

3.1. atskleisti mokinių kūrybiškumą, kuriant gerų darbų dvieilius, juos užrašant delnuose ir sukuriant klasės mokinių delnų nuotraukų koliažą;

3.2. susikurti gerų darbų Advento kalendorių klasei.

 1. Uždaviniai:

4.1. skatinti mokinius ir pedagogus bendradarbiauti ir kurti gerų darbų dvieilius, skirtus adventiniam laikotarpiui;

4.2. lavinti vizualinę raišką;

4.3. ugdyti kūrybinę iniciatyvą;

4.4. tobulinti IT įgūdžius, kuriant nuotraukų koliažą;

4.5. ugdyti socialines emocines kompetencijas;

4.6. sukurtų dvieilių gerais darbais pažymėti kiekvieną Advento laikotarpio dieną savo klasėje.

III. DALYVIAI

 

5.Konkurse kviečiami dalyvauti visi Lietuvos 2–10 klasių mokiniai.

5.1. I grupė 2–4 klasių mokiniai;

5.2. II grupė 5–7 klasių mokiniai;

5.3. III grupė 8–10 klasių mokiniai.

 1. ORGANIZAVIMAS

 

 1. Konkurso pradžia – 2021 m. lapkričio 1 d., pabaiga – 2021 m. gruodžio 1 d. Rezultatai skelbiami gruodžio 17 d.
 2. Kūrybinių darbų atlikimo eiga:

7.1. sukurti gerų darbų dvieilį kiekvienai Advento dienai;

7.2. parašyti dvieilį ant delno;

7.3. nufotografuoti;

7.4. sukurti klasės mokinių delnų nuotraukų koliažą.

 1. Visų siunčiamų nuotraukų dydis neturi viršyti 5 MB, formatas – JPG (JPEG). Nuotraukos turi būti ryškios, geros kokybės.
 2. Viena klasė konkursui gali siųsti 1 nuotraukų koliažą.
 3. Visų nuotraukų failai turi būti pavadinti taip: miesto, miestelio, kaimo pavadinimas, mokyklos pavadinimas, klasė.
 4. Kiekvienam pateiktam nuotraukų koliažui užpildoma dalyvio kortelė (priedas).
 5. Konkursui koliažų nuotraukas iki 2021 m. gruodžio 1 d. siųsti elektroniniu paštu mokyklakonkursas@gmail.com laiško pavadinimo eilutėje nurodant „Gerų darbų Advento kalendorius delnuose“.
 1. VERTINIMAS, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS, APDOVANOJIMAS

 

 1. Konkursui atsiųstos nuotraukos Konkurso koordinatorių pirmiausia bus įvertintos techniškai – ar pateikti reikalingi duomenys, ar nuotraukų koliažas atitinka temą, ar dalyvių amžius atitinka Nuostatuose nustatytą. Nuostatus atitinkantys darbai bus perduoti vertinimo komisijai.
 2. Komisija fotografijas vertins remdamasi šiais kriterijais: temos atskleidimas, kūrybiškumas ir meniškumas, originalumas, bendras estetiškas vaizdas.
 3. Kūrybinius darbus vertins sudaryta komisija, patvirtinta Klaipėdos rajono Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriaus įsakymu.
 4. Komisijos sprendimu trys geriausi kūrybiniai darbai (nuotraukų koliažai) iš kiekvienos amžiaus grupės bus apdovanoti padėkos raštais ir prizais.
 5. Visiems Dalyviams (kolektyvui) bus įteikti Organizatoriaus padėkos raštai.
 6. Konkurso rezultatai skelbiami 2021 m. gruodžio 17 d. internetinėje svetainėje https://www.endriejavomokykla.lt ir mokyklos Facebook puslapyje „Endriejavo pagrindinė mokykla“.

 

 1. ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

 

 1. Konkurso organizatorius – Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla. Įstaigos adresas: Mokyklos g. 21, Endriejavas, Klaipėdos r., LT-96301, telefonas: 8 46 445230, elektroninio pašto adresas: endriejavm@gmail.com.
 2. Konkurso koordinatorės – Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytoja Indrė Raudonė (indre.raudone@gmail.com, mob. tel. +37062883677) ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Gabija Butavičienė (gabijagerulaityte@gmail.com, mob. tel. +37068173020).

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Nuotraukų koliažai, neatitinkantys Konkurso reikalavimų, per vėlai pristatyti ar plagijuoti, nebus pateikiami vertinimo komisijai.
 2. Pateikdami nuotraukų koliažus Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso Organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktas fotografijas ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.
 3. Konkurso Organizatorius neatsako už viešoje erdvėje publikuojamų darbų asmens duomenų apsaugą. Tuo rūpinasi Parodoje dalyvaujančios įstaigos.
 4. Konkurso Organizatorius esant būtinybei, pasilieka teisę keisti taisykles, dalyvavimo sąlygas.

________________________

 

 

 

 

 

 

 

Respublikinio mokinių kūrybinių darbų parodos-konkurso „Gerų darbų Advento kalendorius delnuose“ nuostatų

priedas

 

 

DALYVIO KORTELĖ

 

Ugdymo įstaigos pavadinimas
Klasė
Parašyti visus dvieilius
Mokytojo vardas, pavardė
Mokytojo pareigos, kvalifikacinė kategorija
Mokytojo el. pašto adresas, telefono Nr.